મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન જુઓ તસવીરો

Posted By:
Subscribe to Oneindia News

અમદાવાદ, 7 ફેબ્રુઆરીઃ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી અને ભાજપના પીએમ પદના ઉમેદવાર નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા સદભાવના કાર્યક્રમ અંતર્ગત આજે રિવર ફ્રન્ટ ખાતે ઉમ્મત બિઝનેસ કોન્ક્લેવ, 2014, મુસ્લિમ ટ્રેડ ફેરનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું, જે તકે તેમણે ગુજરાતના વિકાસમાં મુસ્લિમોનું યોગદાન પણ ઘણુ છે. કચ્છમાં એક મોટો વ્યાપારી સમાજ છે. આ સાથે જ તેમણે જો વિકાસની દિશામાં આગળ વધવુ પડશે તો બધાએ એકસાથે જોડાવું પડશે.

કોણ કયા ધર્મ છો તેના આધારે એ નક્કી નથી થતું કે તેને કેટલી ભુખ લાગે છે, તે વિકાસ કરવા માગે છે, આપણે વ્યવસ્થાને વિકસીત કરવામાં સફળ થઇશું તો તંદુરસ્ત સમાજની રચના થાય છે, પરંતુ આપણે ત્યાં કહેવત છે, કોઇ ભુખ્યું હોય તો ના ઇબાદત થઇ શકે ના ભજન થઇ શકે. ગરીબને જીવન વ્યતિત કરવા માટે સરળતા ત્યારે રહેશે જ્યારે આપણે વિકાસની સાચી દિશામાં આગળ વધીશું. કોઇને એ દિશામાં વિચાર આવ્યો નથી, કેટલા મુસ્લિમો ગરીબ છે. શું એ દિશામાં ધ્યાન આપવાની જરૂર નથી.

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી અને ભાજપના પીએમ પદના ઉમેદવાર નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા સદભાવના કાર્યક્રમ અંતર્ગત આજે રિવર ફ્રન્ટ ખાતે ઉમ્મત બિઝનેસ કોન્ક્લેવ, 2014, મુસ્લિમ ટ્રેડ ફેરનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

ગુજરાતના વિકાસમાં મુસ્લિમોનું યોગદાન પણ ઘણુ છે. કચ્છમાં એક મોટો વ્યાપારી સમાજ છે. આ સાથે જ તેમણે જો વિકાસની દિશામાં આગળ વધવુ પડશે તો બધાએ એકસાથે જોડાવું પડશે.

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

કોણ કયા ધર્મ છો તેના આધારે એ નક્કી નથી થતું કે તેને કેટલી ભુખ લાગે છે, તે વિકાસ કરવા માગે છે, આપણે વ્યવસ્થાને વિકસીત કરવામાં સફળ થઇશું તો તંદુરસ્ત સમાજની રચના થાય છે

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

ગરીબને જીવન વ્યતિત કરવા માટે સરળતા ત્યારે રહેશે જ્યારે આપણે વિકાસની સાચી દિશામાં આગળ વધીશું. કોઇને એ દિશામાં વિચાર આવ્યો નથી, કેટલા મુસ્લિમો ગરીબ છે.

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

ગરીબને જીવન વ્યતિત કરવા માટે સરળતા ત્યારે રહેશે જ્યારે આપણે વિકાસની સાચી દિશામાં આગળ વધીશું. કોઇને એ દિશામાં વિચાર આવ્યો નથી, કેટલા મુસ્લિમો ગરીબ છે. શું એ દિશામાં ધ્યાન આપવાની જરૂર નથી.

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી અને ભાજપના પીએમ પદના ઉમેદવાર નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા સદભાવના કાર્યક્રમ અંતર્ગત આજે રિવર ફ્રન્ટ ખાતે ઉમ્મત બિઝનેસ કોન્ક્લેવ, 2014, મુસ્લિમ ટ્રેડ ફેરનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

કોણ કયા ધર્મ છો તેના આધારે એ નક્કી નથી થતું કે તેને કેટલી ભુખ લાગે છે, તે વિકાસ કરવા માગે છે, આપણે વ્યવસ્થાને વિકસીત કરવામાં સફળ થઇશું તો તંદુરસ્ત સમાજની રચના થાય છે

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

ગુજરાતના વિકાસમાં મુસ્લિમોનું યોગદાન પણ ઘણુ છે. કચ્છમાં એક મોટો વ્યાપારી સમાજ છે. આ સાથે જ તેમણે જો વિકાસની દિશામાં આગળ વધવુ પડશે તો બધાએ એકસાથે જોડાવું પડશે.

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

ગુજરાતના વિકાસમાં મુસ્લિમોનું યોગદાન પણ ઘણુ છે. કચ્છમાં એક મોટો વ્યાપારી સમાજ છે. આ સાથે જ તેમણે જો વિકાસની દિશામાં આગળ વધવુ પડશે તો બધાએ એકસાથે જોડાવું પડશે.

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

ગુજરાતના વિકાસમાં મુસ્લિમોનું યોગદાન પણ ઘણુ છે. કચ્છમાં એક મોટો વ્યાપારી સમાજ છે. આ સાથે જ તેમણે જો વિકાસની દિશામાં આગળ વધવુ પડશે તો બધાએ એકસાથે જોડાવું પડશે

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

ગરીબને જીવન વ્યતિત કરવા માટે સરળતા ત્યારે રહેશે જ્યારે આપણે વિકાસની સાચી દિશામાં આગળ વધીશું. કોઇને એ દિશામાં વિચાર આવ્યો નથી, કેટલા મુસ્લિમો ગરીબ છે. શું એ દિશામાં ધ્યાન આપવાની જરૂર નથી.

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

ગુજરાતના વિકાસમાં મુસ્લિમોનું યોગદાન પણ ઘણુ છે. કચ્છમાં એક મોટો વ્યાપારી સમાજ છે. આ સાથે જ તેમણે જો વિકાસની દિશામાં આગળ વધવુ પડશે તો બધાએ એકસાથે જોડાવું પડશે.

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

મોદીએ કર્યુ મુસ્લિમ ફેરનું ઉદ્ઘાટન

English summary
Narendra Modi inaugurate the Ummat Business Conclave – 2014 at Riverfront in Ahmedabad

For Breaking News from Gujarati Oneindia
Get instant news updates throughout the day.