પાંચેય રાજ્યોની વિધાનભાની ચૂંટણીની તમામ અપટેડ મેળવો અહીં

Posted By:
Subscribe to Oneindia News

આજે છે પાંચ રાજ્યોની વિધાનસભાની ચૂંટણીના પરિણામ. આ પાંચેય રાજ્યોની વિધાનસભાની ચૂંટણીની તમામ અપટેડ અને પરિણામની તમામ વિગતો દિવસભર મેળવતા રહો અહીં. જાણો પંજાબ, ગોવા, મણિપુર અને ઉત્તરાખંડમાં આજે કોની સરકાર બનશે. ક્યાં કમળ ખીલશે અને ક્યાં પંજાનું જોર ચાલશે. શું પંજાબમાં આમ આદમીનું રાજ આવશે. આ તમામ ખબરો જાણો અહીં....

election

નોંધનીય છે કે પાંચેય રાજ્યોની વિધાનસભાની ચૂંટણીના પરિણામો સવારે 8 વાગ્યાની આવવા લાગશે. ત્યારે ચારેય રાજ્યોના પરિણામની માહિતી. ક્યાં કોણ જીત્યું અને ક્યાં કોણ હાર્યું તે અંગે આજે દિવસભર અમે તમને જણાવતા રહીશું. પંજાબની 117 સીટો પર આજે પરિણામ જાહેર થશે. તો ઉત્તરાખંડની 70 સીટો, ગોવાની 40 અને મણિપુરની 60 સીટો પર આજે નેતાઓ ભાવિ નક્કી થવાનું છે.

Read also: UP Election Result 2017 Live: શું હશે જનતાનો આખરી નિર્ણય?

4PM : ઉત્તર પ્રદેશ: ભાજપને 321 સીટો મળી, સપા અને કોંગ્રેસ 55 સીટો. બીએસપીને 21 સીટો મળી છે. જ્યારે અન્યને 6 સીટો મળી છે.
પંજાબ : ભાજપ અને અકાલી દળને 18 અને કોંગ્રેસને 77 સીટ મળી છે. જ્યારે આપને 22 સીટો મળી છે.
ઉત્તરાખંડ: ભાજપને 57 અને કોંગ્રેસને 11 સીટો મળી છે. અન્ય 2 સીટો મળી છે.
ગોવા: ભાજપને 13 કોંગ્રેસને 15 સીટો મળી છે.અન્ય 10 સીટો મળી છે.
મણિપુર: કોંગ્રેસને 24 અને ભાજપને 21 સીટો મળી છે. અન્ય 12 સીટો મળી છે.

3PM : ઉત્તર પ્રદેશ: ભાજપને 318 સીટો મળી, સપા અને કોંગ્રેસ 55 સીટો. બીએસપીને 23 સીટો મળી છે. જ્યારે અન્યને 6 સીટો મળી છે.
પંજાબ : ભાજપ અને અકાલી દળને 18 અને કોંગ્રેસને 76 સીટ મળી છે. જ્યારે આપને 23 સીટો મળી છે.  
ઉત્તરાખંડ: ભાજપને 56 અને કોંગ્રેસને 12 સીટો મળી છે.  અન્ય 2 સીટો મળી છે. 
ગોવા: ભાજપને 12 કોંગ્રેસને 13 સીટો મળી છે.અન્ય 9 સીટો મળી છે. 
મણિપુર: કોંગ્રેસને 21 અને ભાજપને 22 સીટો મળી છે. અન્ય 11 સીટો મળી છે.

12:30 PM : ઉત્તર પ્રદેશ: ભાજપને 308 સીટો મળી, સપા અને કોંગ્રેસ 65 સીટો. બીએસપીને 22 સીટો મળી છે. જ્યારે અન્યને 8 સીટો મળી છે.
પંજાબ : ભાજપ અને અકાલી દળને 19 અને કોંગ્રેસને 75 સીટ મળી છે. જ્યારે આપને 23 સીટો મળી છે.
ઉત્તરાખંડ: ભાજપને 54 અને કોંગ્રેસને 12 સીટો મળી છે. બીએસપીને 4 સીટ મળી છે.
ગોવા: ભાજપને 14 કોંગ્રેસને 17 સીટો મળી છે. 
મણિપુર: કોંગ્રેસને 19 અને ભાજપને 20 સીટો મળી છે. અન્ય 8 સીટો મળી છે.

11:21 AM : ઉત્તર પ્રદેશ: ભાજપને 308 સીટો મળી, સપા અને કોંગ્રેસ 65 સીટો. બીએસપીને 22 સીટો મળી છે. જ્યારે અન્યને 8 સીટો મળી છે.
પંજાબ : ભાજપ અને અકાલી દળને 18 અને કોંગ્રેસને 76 સીટ મળી છે. જ્યારે આપને 22 સીટો મળી છે.  
ઉત્તરાખંડ: ભાજપને 55 અને કોંગ્રેસને 13 સીટો મળી છે. બીએસપીને 2 સીટ મળી છે.
ગોવા: ભાજપને 8 કોંગ્રેસને 12 સીટો મળી છે. આપને ગોવામાં 1 સીટ મળી છે. છેવટે તેનું ખાતું ગોવામાં ખુલ્યું છે. અને અન્યને 4 સીટો મળી છે.
મણિપુર: કોંગ્રેસને 15 અને ભાજપને 15 સીટો મળી છે. અન્ય 8 સીટો મળી છે.

10:35 AM ઉત્તર પ્રદેશ: ભાજપને 288 સીટો મળી, સપા અને કોંગ્રેસ 80 સીટો. બીએસપીને 25 સીટો મળી છે. જ્યારે અન્યને 7 સીટો મળી છે.
પંજાબ : ભાજપ અને અકાલી દળને 28 અને કોંગ્રેસને 64 સીટ મળી છે. જ્યારે આપને 25 સીટો મળી છે.
ઉત્તરાખંડ: ભાજપને 54 અને કોંગ્રેસને 10 સીટો મળી છે. બીએસપીને 1 સીટ મળી છે.
ગોવા: ભાજપને 8 કોંગ્રેસને 11 સીટો મળી છે. આપ હજી ગોવામાં પોતાનું ખાતું નથી ખોલાવી શક્યું. અન્યને 4 સીટો મળી છે.
મણિપુર: કોંગ્રેસને 18 અને ભાજપને 13 સીટો મળી છે. અન્ય 1 સીટો મળી છે.

10:20 AM

ઉત્તર પ્રદેશ: ભાજપને 200 સીટો મળી, સપા અને કોંગ્રેસ 64 સીટો. બીએસપીને 25 સીટો મળી છે. જ્યારે અન્યને 7 સીટો મળી છે.

પંજાબ : ભાજપ અને અકાલી દળને 18 અને કોંગ્રેસને 55 સીટ મળી છે. જ્યારે આપને 21 સીટો મળી છે.

ઉત્તરાખંડ: ભાજપને 42 અને કોંગ્રેસને 10 સીટો મળી છે. બીએસપીને 1 સીટ મળી છે.

ગોવા: ભાજપને 6 કોંગ્રેસને 8 સીટો મળી છે. આપ હજી ગોવામાં પોતાનું ખાતું નથી ખોલાવી શક્યું. અન્યને 3 સીટો મળી છે.

મણિપુર: કોંગ્રેસને 10 અને ભાજપને 5 સીટો મળી છે. અન્ય 3 સીટો મળી છે.

9:30 AM : ઉત્તર પ્રદેશ: ભાજપને 200 સીટો મળી, સપા અને કોંગ્રેસ 64 સીટો. બીએસપીને 25 સીટો મળી છે. જ્યારે અન્યને 7 સીટો મળી છે.
પંજાબ : ભાજપ અને અકાલી દળને 18 અને કોંગ્રેસને 55 સીટ મળી છે. જ્યારે આપને 21 સીટો મળી છે.
ઉત્તરાખંડ: ભાજપને 42 અને કોંગ્રેસને 10 સીટો મળી છે. બીએસપીને 1 સીટ મળી છે.
ગોવા: ભાજપને 6 કોંગ્રેસને 8 સીટો મળી છે. આપ હજી ગોવામાં પોતાનું ખાતું નથી ખોલાવી શક્યું. અન્યને 3 સીટો મળી છે.
મણિપુર: કોંગ્રેસને 10 અને ભાજપને 5 સીટો મળી છે. અન્ય 3 સીટો મળી છે.

9 AM : ઉત્તર પ્રદેશ: ભાજપને 125 સીટો મળી, સપા અને કોંગ્રેસ 30 સીટો. બીએસપીને 22 સીટો મળી છે. જ્યારે અન્યને 7 સીટો મળી છે.
પંજાબ : ભાજપને 6 અને કોંગ્રેસને 23 સીટ મળી છે. આપને 15 સીટો મળી છે.
ઉત્તરાખંડ: ભાજપને 20 અને કોંગ્રેસને 9 સીટો મળી છે.
ગોવા: ભાજપને 4 કોંગ્રેસને 2 સીટો મળી છે. આપ હજી ગોવામાં પોતાનું ખાતું નથી ખોલાવી શક્યું.
મણિપુર: કોંગ્રેસને 5 અને ભાજપને 3 સીટો મળી છે. અન્ય 2 સીટો

election

8:36 PM ઉત્તર પ્રદેશ: માં સપા અને કોંગ્રેસ 11 સીટો સાથે અને ભાજપે 27 સીટો સાથે પોતાનું ખાતું ખોલ્યું છે. તો બીએસપીને 6 સીટો મળી છે.
પંજાબ: ભાજપને 1 અને કોંગ્રેસને 1 સીટ મળી છે
ઉત્તરાખંડ: ભાજપને 3 અને કોંગ્રેસને 2 સીટો મળી છે
ગોવા: ભાજપને 2 કોંગ્રેસને 2 સીટો મળી છે.
મણિપુર: કોંગ્રેસને 1 અને ભાજપને 2 સીટો મળી છે.

8 AM: પંજાબમાં મતગણતરી શરૂ કરવામાં આવી. પાંચેય રાજ્યોની વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઇને આજે પરિણામો જાહેર થશે. તમામ મતગણતરીના બૂથો પર પોલીસનો ચાંપતો બંદોવસ્ત

મણિપુર
પરિણામો જાહેર થાય તે પહેલા જ ઇરોમ શર્મિલાએ જણાવ્યું કે મણિપુર વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં બળ અને પૈસાના પાવરનો બહોળો ઉપયોગ બધી જ પાર્ટીઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. બીજી તરફ ગોવામાં પરિણામો પહેલા સુરક્ષા વ્યવસ્થા સધન કરવામાં આવી હતી.

English summary
Get live results of Punjab, Manipur, Uttarakhand and Goa Assembly Elections 2017. Read party-wise election results of all five states assembly elections in 2017.
Please Wait while comments are loading...